فرمت‌های فایل زبان توصیف صفحه رایگان که برنامه‌های وب را به صورت آنلاین پردازش می‌کنند.

Page Description Language

 فارسی